Om SvOf

Svenska Omnibusföreningen grundades 1976 i Stockholm, men riktar sig till bussintresserade i hela Sverige. Medlemmar bosatta i utlandet är naturligtvis också välkomna.

Att bevara veteranbussar och använda dessa i trafik är kärnan i föreningens verksamhet. SvOf kör regelbundet veteranbussturer i samarbete med bl.a. Folkhemsturen och Blidösundsbolaget, samt abonnemangskörningar för bröllop, födelsedagsfester och andra arrangemang. Dessutom deltar vi i veteranfordonsträffar och anordnar varje år ett flertal aktiviteter där både medlemmar och utomstående är välkomna att följa med. Besök på intressanta resmål kombineras med veteranbussfärd, mat/fika och trevlig samvaro med andra kollektivtrafik- och veteranfordonsintresserade.

Tidningen Färdskrivaren kommer i brevlådan fyra gånger per år till alla medlemmar. Vanligt innehåll i tidningen är historiska artiklar om bussar och kollektivtrafik, reportage från föreningsaktiviteter samt information om kommande aktiviteter. Emellanåt görs även djupgående specialnummer, som i sin helhet tillägnas en viss busstillverkare, fordonstyp eller liknande.

Med andra ord är SvOf en förening för alla bussintresserade, oavsett inriktning. Du är lika välkommen oavsett om du vill köra buss, delta i underhåll av bussarna, skriva om bussar, eller bara följa med på utfärder och ta del av gemenskapen. För att läsa mer och bli medlem, vänligen följ denna länk!

SvOf är anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), en sammanslutning av ca 200 fordonshistoriska föreningar. Som medlem i en MHRF-ansluten förening kan du bl.a. teckna MHRF:s förmånliga försäkring om du äger ett veteranfordon.

Stadgar

§ 1 Den ideella föreningen Svenska Omnibusföreningen har till ändamål att främja intresset för kollektiv busstrafik och att iståndsätta och för framtiden bevara musealt intressanta fordon samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

§ 2 Medlemskap i föreningen vinnes genom inval som förrättas av styrelsen eller allmänt föreningsmöte. Medlemsavgiften skall erläggas årligen före februari månads utgång.

§ 3 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Stockholm. Den består av minst fem högst nio ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Årsmötet beslutar om styrelsens storlek. Styrelsen konstituerar sig själv. Dock skall följande poster alltid tillsättas:

a) Ordförande          b) Sekreterare               c) Kassör

På två år väljs två ledamöter varav den ena skall vara ordförande. Övriga ledamöter väljs på en mandattid på ett år.

Rätt att teckna föreningens namn har endast ordföranden, sekreteraren och kassören. Gentemot föreningens huvudpostgiro har dock endast kassören denna rättighet. Dessutom har av styrelsen utsedd person rätt att teckna föreningens namn.

§ 4 Till att granska föreningens verksamhet och ekonomi skall finnas två revisorer och två suppleanter för dessa.

§ 5 Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 6 Styrelsen sammanträder då någon av dess ledamöter finner det påkallat. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter är representerade. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Då beslut fattas med minsta möjliga antal röstande krävs att beslutet är enhälligt för att det skall vara giltigt. Vid beslut om uteslutning av medlem enligt § 13 krävs enhällig fullständig styrelse. Suppleant har rösträtt endast då ordinarie ledamot inte är närvarande.

§ 7 Årsmöte hålles varje år före maj månads utgång. Kallelse skall utsändas till medlemmarna senast tio dagar i förväg. Motion från medlem som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast trettio dagar före årsmötet.

§ 8 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
a) Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän
b) Val av två rösträknare
c) Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
d) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
e) Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
f) Fastställande av styrelsens storlek
g) Val av styrelseledamöter och suppleanter på 1 resp. 2 år
h) Val av revisorer och revisorssuppleanter
i) Övriga frågor jämte motioner

§ 9 Allmänt medlemsmöte i övrigt hålles då styrelsen anser det erforderligt eller då minst 10 medlemmar hos styrelsen begär sammankallande av möte för behandling av ett eller flera särskilda ärenden. Kallelse skall utgå minst 10 dagar i förväg.

§ 10 Vid omröstning på medlemsmöte gäller enkel majoritet.

§ 11 Inom geografiskt avgränsade områden (exempelvis kommun eller län) finnes möjlighet att bilda till föreningen knutna lokalavdelningar. Dessa skall ha stadgar godkända av huvudföreningens styrelse och egen styrelse om tre personer och en suppleant. Även denna skall vara godkänd av huvudstyrelsen. Inträde i lokalavdelning erhåller alla inom verksamhetsområdet boende utan erläggande av särskild medlemsavgift.

§ 12 För beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning krävs 2/3-majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande möten, vilka åtskiljas av minst 10 dagar, och av vilka det ena är årsmöte. Vid beslut om föreningens upplösning skall även fastställas hur tillgångarna skall disponeras.

§ 13 Medlem som befinnes olämplig tillhöra föreningen och risk finnes att föreningen tillfogas skada kan uteslutas av styrelsen. För sådant beslut krävs enhällig styrelse. Beslutet kan överklagas till årsmötet. Medlemsavgiften återbetalas enligt praxis för uppbörden.

§ 14 Före november månads utgång skall ett allmänt medlemsmöte fastställa medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.

§ 15 Föreningens underavdelningar har rätt att efter styrelsens godkännande öppna eget postgiro som skall förvaltas enligt styrelsens direktiv. Kontot skall granskas av föreningens revisorer. Gentemot detta/dessa postgiron har endast kassören och av styrelsen utsedd person teckningsrätt.

Länk till stadgarna nedtecknade 1986-04-19 (pdf)